Panç Takım Taşlama

Tezgahlarda Takım Bileme ve Takım Ömrü Arasındaki İlişki

Zımba ve matris ömürleri birçok etkene bağlı olarak değişmektedir. Takım ömrüne direkt etki eden başlıca etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Kesilen malzemenin kalitesi ve cinsi,
• Matris ve zımba arasında doğru kesme boşluğunun verilip verilmediği,
• Matris ve zımbanın doğru bilenmiş olup olmadığı,
• Kullanılan kesme kalıbının matris ve zımbasındaki yüzey kalitesi,
• Matris ve zımbanın doğru ısıl işlem görmüş olup olmadığı,
• Matris ve zımbanın imal edildiği malzemenin doğru seçilip seçilmediği,
• Matris ve zımbanın doğru şekilde yataklanmış olup olmadığı,
• Kesme takımlarının bağlandığı presin yeterli hassasiyette olup olmadığı.

Bu etkenlerden herhangi birinin gerektiği şekilde olmaması, kesme kalıplarının ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Bu durum üretim süresinin uzamasına yol açabileceği gibi, üretim maliyetini de arttıracaktır.3. ve 4. sırada belirtilen kesici takımların zamanında ve doğru olarak bilenmemesi, takımların ömrüne en çok etki eden faktörlerdendir. Takımı zamanında, geciktirmeden bilemek takım ömrü açısından oldukça önemlidir. Takımın aşınması ile takım ömrü arasında aşağıda grafikteki gibi bir bağlantı vardır. Grafikte görüldüğü gibi eğer takımımızı B bileme noktasında biler isek, takım ömrünü 81 noktasına kadar uzatabiliriz. (B noktası takımımızın aşınma başlangıç noktası olarak kabul edilebilir) Eğer takımımızı bilemez isek, aşın-ma başladıktan sonra aşınma hızlanması oldukça yüksek olduğu için takım ömrü C noktasında bitecektir. Genellikle punch pres kullanıcılarının elinde zımba ve matrislerini bilemek için gerekli bileme tezgahı olmadığın-dan, hizmeti dışarıdan almakta, bu nedenle takımlarını zamanında bileyememekte, ek olarak acil durumlarda ciddi zaman kaybına uğramakta ve yüksek maliyetlerle karşılaşmaktadırlar.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı punch pres tezgahı kullanıcılarının bünyelerinde punch takımlarını bileyecek makina bulundurmaları, takım bileme bağlantılı zaman kayıplarını yok edecek, takım ömrünü oldukça uzatacak ve aynı zamanda da gerekli yüksek kalitede üretim yapılmasını sağlayacaktır.